განცხადების წარმოდგენისა და შერჩევის პროცესი

განაცხადის წარმოდგენისა და შერჩევის პროცესი             

1. უფლებამოსილების კრიტერიუმები-თვითშეფასება

  • აპლიკანტი (განაცხადის წარმდგენი)

2. ონლაინ განაცხადის ფორმის წარმოდგენა

  • აპლიკანტი

3. წინადადებების საბოლოო სიის შედგენა შევსებული განაცხადებისა და უფლებამოსილების კრიტერიუმების საფუძველზე

  • მუნიციპალური განვითარების ფონდი

4. სრული საინვესტიციო ფორმის წარმოდგენა

  • აპლიკანტი

5. შეფასება ქულების მინიჭებისა და რანჟირების კრიტერიუმებით

  • მუნიციპალური განვითარების ფონდი

6. გამარჯვებული აპლიკანტების დამტკიცება

  • სამეთვალყურეო საბჭო, მუნიციპალური განვითარების ფონდი

7. კონტრაქტის ხელმოწერა

  • აპლიკანტი და მუნიციპალური განვითარების ფონდი