აპლიკაციის შევსება იხ : აპლიკაციის ნიმუში
1 2 3 4
აპლიკანტის ინფო ბიზნესის მიმართულება პროექტის დეტალები დასრულება
იმერეთი აფხაზეთი სამეგრელო ზემო სვანეთი გურია აჭარა სამცხე ჯავახეთი ქვემო ქართლი კახეთი მცხეთა მთიანეთი შიდა ქართლი რაჭა ქვემო სვანეთი
სახელი
გვარი
მობილური
ელ-ფოსტა
პირადი ნომერი
რეგიონი
*ყველა ველის შევსება აუცილებელია
რომელი მიმართულებით გსურთ ბიზნესის განვითარება?
ზოგადი ინფორმაცია

ბიზნეს სუბიექტის დასახელება
ბიზნეს სუბიექტის იურიდიული მისამართი
ბიზნეს სუბიექტის ფაქტიური მისამართი
ბიზნეს სუბიექტის რეგისტრაციის თარიღი (გთხოვთ დაურთოთ ამონაწერის ასლი)


ბიზნეს სუბიექტის საქმიანობის მოკლე აღწერა (გთხოვთ ყურადღება გაამახვილოთ იმ ნაწილზე, რომელიც დაგეგმილი ინვესტიციის განხორციელებას ეხება.მაგალითად, თუ აპირებთ სასტუმროს აშენებას, აღწერეთ რა გამოცდილებას ფლობს ბიზნეს სუბიექტი ამ მიმართულებით) *(გთხოვთ დაურთოთ მიწის ქონების დამადასტურებელი დოკუმენტი)


ფინანსური ინფორმაცია

ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიღებული საშუალო წლიური მოგება (ლარში) (ბოლო ორი წლის მოგება, შეკრებილი და გაყოფილი ორზე) *(გთხოვთ დაურთოთ 2014-2015 წლების მოგება-ზარალის უწყისები) *(გთხოვთ დაურთოთ 2014-2015 ბალანსის უწყისები)

განსახორციელებელი ინვესტიციის შესახებ ინფორმაცია

განსახორციელებელი ინვესტიციის მოცულობა (ლარში) *(არანაკლებ 1 მილიონი ლარი)
ამ მიმართულებით უკვე განხორციელებული ინვესტიციის მოცულობა და მოკლე აღწერა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში
განსახორციელებელი ინვესტიციის დეტალური აღწერილობა
განსახორციელებელი ინვესტიციის გეგმა-გრაფიკი (დასაწყისი-დასასრული) (გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მხარეებს შორის ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე, ბიზნეს სუბიექტს მოეთხოვება საბანკო გარანტიის წარმოდგენა იმ თანხაზე, რასაც გაიღებს სახელმწიფო)
განსახორციელებელი ინვესტიციის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება *(გთხოვთ დაურთოთ ბიზნეს გეგმა)
სავარაუდოდ შესაქმნელი სამუშაო ადგილების რაოდენობა

მოთხოვნილი ინფრასტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია

მოთხოვნილი ინფრასტრუქტურის დეტალური აღწერა (გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სახელმწიფო უზრუნველჰყოფს ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებას მხოლოდ მუნიციპალურ ან/და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე)
მოთხოვნილი ინფრასტრუქტურის სავარაუდო ღირებულება (შეგახსენებთ რომ მოთხოვნილი ინფრასტრუქტურის პროექტით გათვალისწინებული ღირებულება ოთხჯერ ნაკლები უნდა იყოს თქვენს მიერ განსახორციელებელი ინვესტიციის ოდენობაზე) (გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შერჩევის პროცესის წარმატებით გავლის და ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ საჭირო იქნება მოთხოვნილი ინფრასტრუქტურის პროექტის წარმოდგენა მგფ-ს სტანდარტების მიხედვით.)
აღწერეთ მოკლედ თქვენი გამოცდილება ბიზნესის კეთების სფეროში (კონკრეტულად, თქვენს მიერ არჩეულ მიმართულებით) (არაუმეტეს 1000 სიტყვა)
გაქვთ თუ არა შემუშავებული ბიზნეს გეგმა? (ფინანსური ანალიზისა და განხორცელების ვადების მითითებით)
რა ზეგავლენას მოახდენს თქვენი ბიზნეს პროექტის განხორციელება გარემოზე? გარემოზე ზემოქმედების მოკლე შეფასება (არაუმეტეს 200 სიტყვა) გთხოვთ შეავსოთ მიმაგრებული ფორმა
სახელი :
გვარი :
მობილური :
ელ-ფოსტა :
პირადი ნომერი :
რეგიონი :
ბიზნეს სუბიექტის დასახელება :
ბიზნეს სუბიექტის იურიდიული მისამართი :
ბიზნეს სუბიექტის ფაქტიური მისამართი :
ბიზნეს სუბიექტის რეგისტრაციის თარიღი :
ბიზნეს სუბიექტის საქმიანობის მოკლე აღწერა :
ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიღებული საშუალო წლიური მოგება (ლარში) :
განსახორციელებელი ინვესტიციის მოცულობა (ლარში) :
ამ მიმართულებით უკვე განხორციელებული ინვესტიციის მოცულობა და მოკლე აღწერა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში :
განსახორციელებელი ინვესტიციის დეტალური აღწერილობა :
განსახორციელებელი ინვესტიციის გეგმა-გრაფიკი (დასაწყისი-დასასრული) :
განსახორციელებელი ინვესტიციის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება :
სავარაუდოდ შესაქმნელი სამუშაო ადგილების რაოდენობა :
მოთხოვნილი ინფრასტრუქტურის დეტალური აღწერა :
მოთხოვნილი ინფრასტრუქტურის სავარაუდო ღირებულება :
რომელი მიმართულებით გსურთ ბიზნესის განვითარება? :
აღწერეთ მოკლედ თქვენი გამოცდილება ბიზნესის კეთების სფეროში (კონკრეტულად, თქვენს მიერ არჩეულ მიმართულებით) (არაუმეტეს 1000 სიტყვა) :
გაქვთ თუ არა შემუშავებული ბიზნეს გეგმა? (ფინანსური ანალიზისა და განხორცელების ვადების მითითებით) :
რა ზეგავლენას მოახდენს თქვენი ბიზნეს პროექტის განხორციელება გარემოზე? გარემოზე ზემოქმედების მოკლე შეფასება (არაუმეტეს 200 სიტყვა) გთხოვთ შეავსოთ მიმაგრებული ფორმა :
შეიყვანეთ უსაფრთხოების კოდი